BAJKOWE PRZEDSZKOLE W TURKU ZAPRASZA

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” W TURKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawy prawne:

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 • Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7).

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności . Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1.1. Złożenie przez rodzica dziecka już uczęszczającego do przedszkola
deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

1.2. Określenie liczby wolnych miejsc organizacyjnych w przedszkolu na rok
szkolny 2014/2015.

1.3. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola w terminie wyznaczonym przez

dyrektora w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Turku.

1.4. Wydawanie i przyjmowanie „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola”.

1.5. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej- w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych jest

większa od liczby wolnych miejsc organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 .

1.6. Ustalenie terminu posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej.

1.7. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

 

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek rodzica o przyjęcie dziecka, który należy pobrać bezpośrednio w przedszkolu.

Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

 1. Proces rekrutacji przebiega na dwóch poziomach w oparciu o wolne miejsca organizacyjne:

- poziom rekrutacji dla dzieci 3-4 letnich

- poziom rekrutacji dla dzieci 5-6 letnich.

 1. Do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Turku przyjmowane są dzieci w wieku od 3-5 lat oraz dzieci 6-letnie ( urodzone w II połowie 2008r.) zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek, z zastrzeżeniem punktu 4.

 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku w toku postępowania uzupełniającego.

 4. Dziecko w wieku 5 lat oraz dziecko w wieku 6-lat ( urodzone w II połowie 2008r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 5. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Miejskiej Turek mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Miasta Turku , poprzez rekrutację uzupełniającą i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów w przedszkolu.

 6. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku i obejmuje:

 1. rekrutację potwierdzającą kontynuację edukacji dziecka w roku szkolnym 2014/2015,

 2. rekrutację na wolne miejsca organizacyjne zgodnie z pkt. 1.2,

 3. rekrutację uzupełniająca na wolne miejsca organizacyjne w przedszkolu.

 1. Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

 

  1. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola, przyjmuje kandydata do przedszkola na wolne miejsca organizacyjne uwzględniając zasady określone w niniejszym regulaminie .

8.4. Lista dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przedszkola wywieszona

będzie 11 kwietnia 2014 r.

8.5.Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola wywieszona będzie 06 maja

2014r.

 

9. Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Turku.

9.1 W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria :

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

9.2. Jeżeli liczba dzieci spełniających kryteria o których mowa w pkt.9.1. jest większa niż liczba miejsc organizacyjnych o przyjęciu do przeszkolą będą decydowały kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Turku:

1) Dzieci pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dzieci sześcioletnie
(ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonego
w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.

2) czas pobytu dziecka w przedszkolu- program rozszerzony 9h,

3) dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują
lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

4)dziecko, którego jedno z rodziców (prawny opiekun) pracuje
lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

5)dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną,

6) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2014/2015 edukację
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek,

 

Poszczególnym kryteriom przypisuje się wartość punktową określoną przez dyrektora przedszkola w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Kryteria, o których mowa w pkt.9.1 podpkt.1-7 mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie.

Kryteria , których mowa w pkt 9.2. podpkt. 1-6 mają przypisane wartości punktowe określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Turku

 

9.3.Do oddziału integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w powyższych punktach po zasięgnięciu opinii zespołu do spraw integracji.

 

 

III. Zasady działania komisji rekrutacyjnej

 

 1. Skład Komisji Rekrutacyjnej określa zarządzenie wydane przez dyrektora przedszkola .

 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do nie ujawniania poruszanych

  1. na posiedzeniu spraw dotyczących dobra osobistego dziecka lub jego rodziców/ prawnych opiekunów .

 4. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole na prawach obserwatora.

 5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowanie rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych;

 3. sporządzenie protokołu postępowanie rekrutacyjnego wraz z dodatkową dokumentacją.

 4. sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

6. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie z powodu niespełnienia formalnych kryteriów nie będą rozpatrywane . W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

 

 

 1. Zasady ogłaszania rekrutacji

 

Dyrektor przedszkola ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów w formie pisemnego ogłoszenia na tablicy informacyjnej w placówce.

 

 1. Rekrutację ogłasza również organ prowadzący w formie:

  1. pisemnych ogłoszeń na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego,

  2. komunikatów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

 

 

V. Dokumenty dotyczące rekrutacji

 

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

1) „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”,

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których
mowa w pkt. 9 niniejszego regulaminu- załącznik nr 2

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

1) wykaz wolnych miejsc organizacyjnych w przedszkolu,

2) imienny wykaz zgłoszonych dzieci,

3) „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz inne dokumenty załączone

przez Rodziców do wniosku,

4) kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola wraz z ustaloną punktacją.

5) indywidualna karta kryteriów rekrutacyjnych- załącznik nr 3

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swego posiedzenia do którego

załącza:

 1. listę dzieci zakwalifikowanych i dzieci nie zakwalifikowanych, zawierające informacje o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 2. listę dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Listy opatrzone są podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

 1. VI .Zadania dyrektora przedszkola

 1. 1. Wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu.

 2. 2. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej.

 3. 3. Wyjaśnienie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. 4. Wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz

przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców.

  1. 5. Powołanie komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenie jej przewodniczącego.

  2. 6. Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  3. 7. Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

  4. 8. Dyrektor może upoważnić wicedyrektora przedszkola do przeprowadzenia
   czynności pkt. 1-8 .

9.Dyrektor może upoważnić osoby do wydawania i przyjmowania wniosków.

 

VII. Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

 

1.Organizowanie posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami

prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.Prowadzenie prac Komisji z uwzględnieniem następujących czynności

1) zapoznanie z wykazem wolnych miejsc organizacyjnych w przedszkolu,

2) zapoznanie z wykazem zgłoszonych dzieci do przedszkola,

3) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,

4) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola

na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez dyrektora

przedszkola,

5) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania

dokumentacji przez Komisję, a w tym:

 1. składanie podpisów przez członków Komisji;

 2. protokółowanie posiedzenia w czasie jego trwania

 3. sporządzenie listy dzieci, o którym mowa w rozdziale V pkt 3.

3.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach.

 

VIII. Przepisy końcowe

 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są do
podpisania umowy cywilno-prawnej z przedszkolem w terminie określonym na każdy rok
szkolny. Nie podpisanie umowy w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i
utratą miejsca w przedszkolu.

2. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych w rekrutacji nastąpi
po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych
(jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci
kontynuujących i przyjętych w rekrutacji oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2014r. 


Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów

 1. Kryteria rekrutacyjne określonych w art. 20c ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r

o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

 

Lp.

Kryterium rekrutacyjne

Wymagany dokument

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata**

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisówUstawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)*

3.

Niepełnosprawność jednego

z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisówUstawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)*

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisówUstawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)*

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)*

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu* oraz/ lub oświadczenie** o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)*

*Dokumenty o których mowa w punktach 2-7 są składane w oryginale ,notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów . dokumenty o których mowa w pkt 2-7 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

** oświadczenia o których mowa w pkt 1i 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 1. Kryteria rekrutacyjne określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu

z Burmistrzem Miasta Turku(na podstawie art.6 ust.1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U.z 2014r. poz.7)

 

 

Lp.

Kryterium rekrutacyjne

 

Wymagany dokument

1

Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – oświadczenie

2

Czas pobytu dziecka w przedszkolu- program rozszerzony 9h

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – oświadczenie

3

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego

Zaświadczenie z zakładu pracy lub uczelni

4

Dziecko, którego jedno z rodziców (prawny opiekun) pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

- potwierdzenie zatrudnienia rodziców zaświadczenie

Zaświadczenie z zakładu pracy lub uczelni

5

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w przedszkolu– oświadczenie we wniosku

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – oświadczenie

6

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym edukację w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek

Zaświadczenie ze szkoły

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek. Dokument potwierdzający - oświadczenie we „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” lub kserokopia pierwszej strony PIT – u potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem (z datą i czytelnym podpisem).

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 
do Przedszkola Samorządowego Nr 3
„Bajkowe Przedszkole”
w Turku
w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz 
z załącznikami

od 03.03.2014r.

do 21.03.2014r.

do godz. 15.30

od10.06.2014r

do13.06.2014r.

godz.15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

11.04.2014r.

18.06.2014r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.05.2014r.

25.06.2014r

4.

Składanie wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

UM

Liczba odwiedzin

037546
dzisiaj
wczoraj
ten tydzień
ten miesiąc
poprzedni miesiąc
wszystkie
2
226
928
2319
3869
37546

Your IP: 54.166.95.146
Free business joomla templates