BAJKOWE PRZEDSZKOLE W TURKU ZAPRASZA

KONCEPCJA

PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3

W TURKU

NA LATA 2012 – 2017

 

 

Dokąd zmierzamy? – strategia rozwoju placówki.

 

 

Nasza wizja:

Nasze przedszkole:

 • przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze;

 • placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.

 

Naszym marzeniem jest, aby dzieci:

 • rozumiały wartości, np. piękna, prawdy, dobra, przyjaźni, miłości, uczciwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości;

 • rozumiały kulturę, sztukę, muzykę;

 • potrafiły wyrażać swoje odczucia estetyczne związane z przeżywaniem wartości artystycznych;

 • brały aktywny udział w interpretowaniu literatury, plastyki, ruchu i muzyki;

 • rozumiały znaczenie zdrowego stylu życia.

Zmierzamy do:

wychowania samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, wszechstronnie rozwiniętego absolwenta przedszkola.

 

Nasza misja:

W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju;

 • rozwija aktywność twórczą;

 • rozwija zainteresowania kulturą, sztuką, sportem;

 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy;

 • kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości;

 • poznaje swoje prawa;

 • czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze.

 

 

 

System wartości:

 • Twórczość – dziecko wyzwoli swoją ekspresję w pracach artystycznych, odbiera twórczość innych i potrafi ją odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach;

 • Wytrwałość – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach;

 • Doskonałość – dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy;

 • Szczęście – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem;

 • Odwaga – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny, nie boi się sięgać po nowe wyzwania, pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski;

 • Piękno – dziecko dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, taniec) i w sporcie, opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

 

 

Cele przedszkola:

 • rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwianie kontaktu ze sztuką;

 • tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka dostosowanych do jego potrzeb, możliwości, a także najbliższego rozwoju;

 • uświadomienie wychowankom „Praw dziecka”;

 • wspieranie rodziców w rozwijaniu u dzieci ich indywidualnych zainteresowań;

 • aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

Sposoby realizacji celów:

 • organizowanie zajęć wyzwalających samodzielność i aktywność dziecka;

 • tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu, wielozmysłowemu obcowaniu ze sztuką;

 • zachęcanie rodziców do działań na rzecz przedszkola;

 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu;

 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka.

 

Zaspokajanie potrzeby społecznego środowiska lokalnego:

 • placówka nasza swoją działalność opiera na idei partnerstwa i współdziałania w realizacji rodzic – nauczyciel i odwrotnie;

 • wspieramy rodziców w rozwijaniu u dzieci ich indywidualnych zainteresowań i zdolności;

 • podmiotowo traktujemy dziecko, troszczymy się o każde dziecko i wspieramy jako

odrębną indywidualność;

 • pomagamy rozwijać talenty i umiejętności, które pozwolą każdemu dziecku znaleźć jednostkę w społeczeństwie wyrastającą z polskiej i regionalnej tradycji;

 • stwarzamy okazję do samodzielnego podejmowania decyzji, wyboru celu działania, jego przebiegu, efektu oceniania.

 

Specyficzne usługi oferowane klientom placówki:

 • prezentujemy osiągnięcia artystyczne wszystkich dzieci poprzez umieszczanie ich na tablicy przed salami;

 • czynnie uczestniczymy we wszystkich miejskich konkursach artystyczno – kulturalnych;

 • wprowadzamy w alternatywnej edukacji językowej elementy techniki dramy;

 • inspirujemy dzieci do uprawiania wszelkiej działalności muzyczno – plastycznej i teatralnej;

 • w naszej placówce zajęcia są przygodą rozwijającą zainteresowania sztuką, kulturą, są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talenty dziecka, nauczyć twórczego, samodzielnego rozwiązywania problemów;

 • zapewniamy doskonałą bazę lokalową i nowoczesne wyposażenie oraz idealne warunki do kreowania postawy twórczej dziecka w zakresie aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej i werbalnej;

 • zatrudniamy nauczycieli z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z rytmiki ,gimnastyki, logopedii i terapii pedagogicznej.

 

 

 1. EFEKTYWNE NAUCZANIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ I STANDARDACH EDUKACYJNYCH

 

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZAILNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

Wybranie i wdrożenie przedszkolnego programu wychowania i nauczania

 

Rada Pedagogiczna

Wrzesień każdego roku

 

Opracowanie miesięcznych planów pracy z uwzględnieniem podziału na różne grupy wiekowe

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

W sposób ciągły

 

Realizacja pomysłów i inwencji twórczych nauczycielek

 

Nauczyciele

 

W sposób ciągły

 

Uzgodnienie z Radą Pedagogiczną, rodzicami oraz personelem pomocniczym propozycji zmian organizacyjnych i programowych

 

Dyrektor

 

Wrzesień każdego roku

 

Stworzenie programów autorskich

Nauczyciele

Wg potrzeb

 

Utworzenie wewnątrzprzedszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli

 • Rady szkoleniowe

 • Formy warsztatowe

 • Zajęcia otwarte

 

Nauczyciele

 

Wrzesień – czerwiec 2012 – 2017

 

 

Wprowadzenie metod aktywizujących na zajęciach

 

Nauczyciele poszczególnych grup

Wrzesień – czerwiec 2012 - 2017

 

 

 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZAILNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

 

 • Kółko wokalne

 

 • Kółko teatralne

 

 • Zajęcia z gimnastyki

 

 • Ogólnorozwojowej

 

 • Nauka j. angielskiego

 

 • Plastyka

 

 • Zajęcia rytmiki

 

 • „Przedszkoliada”

 

 • Logopedia

 

 • Terapia pedagogiczna

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

2012 – 2017

 

 

Płatne ze składek rodziców

 

Od dnia 01.09.2013r w przedszkolu nie są prowadzone zajęcia płatne ze składek rodziców

 

WPROWADZENIE I REALIZACJE DZIAŁAŃ POŚWIĘCONYCH DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECKA

 

 

ZADANIA

 

 

OSOBY ODPOWIERDZAILNE ZA REALIZACJĘ

 

 

TERMIN REALIZACJI

 

 

UWAGI

 • Galeria dziecięca „Kolorowy Świat Dziecka”

 

 

 • Wielki Kąt teatralny

 

 

 

 

 

 • Wspólne warsztaty dzieci przedszkolnych i szkolnych

 

 

 • Dzień Poezji Dziecięcej

 

 

 

 

Nauczyciele i dyrektor

2015 – 2016

 

 

 

2014 – 2015

 

 

 

 

 

Każdego roku

 

 

 

Pod koniec każdego roku szkolnego

- prezentacja osiągnięć artystycznych dzieci (wystawy okresowe)

 

- na bazie już posiadanych akcesoriów, doposażenie w miarę pozyskiwanych środków (teatr cieni, wykonanie kukiełek)

 

- nawiązanie współpracy z nauczycielką za Szkoły Podstawowej nr 4

 

- prezentacja twórczości dzieci przedszkolnych

 • Wewnętrzny Festiwal Piosenki Przedszkolnej

 • Organizowanie konkursów plastycznych, udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje

 

 

Nauczyciele i dyrektor

 

Wg potrzeb

- we współpracy

z nauczycielami Przedszkola nr 6

 • Nawiązanie współpracy ze Szkołą Muzyczną

 • Zapraszanie gości z filharmonii, teatru

 • Wykonanie instrumentów wspólnie z dziećmi

 

 

nauczyciele

 

 

2012 - 2014

 

 • Cykl zajęć „Spotkanie z muzyką”

Nauczyciele poszczególnych grup

Raz w miesiącu 2012 - 2014

- zapoznanie dzieci z muzyką różnych krajów oraz poznawanie instrumentów

 • Organizowanie wyjść i wycieczek na różnego rodzaju wystawy, wernisaże organizowane w mieście i okolicach

Nauczyciele

Wg ofert

 

 • Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

Nauczyciele poszczególnych grup

Początek roku szkolnego

- wywiad miałby dotyczyć zainteresowań i zdolności dziecka zaobserwowanych podczas wspólnych zabaw w domu

 

 

 

 1. WPROWADZENIE I REALIZACJA PROGRAMU-,, INNOWACYJNE WSPARCIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW METODY M. MONTESSSORI”.

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Prowadzenie zajęć metodą

M. Montessori

Zespół nauczycieli

 

2012-2017

 

Urządzenie sali do prowadzenia zajęć w/w metodą

Dyrektor i zespół nauczycieli

 

2012-2013

 

Doposażenie sali Montessori w nowe pomoce

Dyrektor

 

Każdego roku

 

 

II. ASPEKT JAKOŚCIOWY

 • BADANIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA PRZEZ PORÓWNYWANIE OSIĄGANYCH EFEKTÓW Z CELAMI:

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Badanie stopnia realizacji działań poświęconych rozwijaniu twórczości artystycznej dziecka

 

Zespół nauczycieli

dyrektor

 

cyklicznie

Samoocena nauczycieli, przegląd dokumentacji, informacja na naradzie pedagogicznej

 

 

 

 

 • DIAGNOZOWANIE POTRZEB KLIENTÓW PRZEDSZKOLA (RODZICÓW, NAUCZYCIELI, DZIECI)

 

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

Poznanie oczekiwań rodziców dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola, udoskonalenie form współpracy z rodzicami i nabycie umiejętności podejmowania kreatywnych działań w ramach pedagogizacji rodziców

 

 

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

 

 

2012-2017

 

 

Uzyskanie informacji zwrotnej od rodziców poprzez procedurę ewaluacji wewnętrznej pracy przedszkola w zakresie przyjętego kierunku pracy o profilu artystycznym

 

 

Zespół nauczycieli, dyrektor

 

 

 

2015

 

 

 

Ankiety dla rodziców

 

Zbieranie opinii rodziców o pracy przedszkola

 

Zespół nauczycieli, dyrektor

 

Cyklicznie przez cały rok

Wywiad z rodzicami, skrzynka listowa, zebrania, spotkana indywidualne

 

Badanie oczekiwań nauczycieli

 

dyrektor

 

Maj 2012-2014

Wnioski i uwagi w sprawozdaniach nauczycieli

 

III. ASPEKT KADROWY – DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Awans zawodowy

– nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego

 

Nauczyciele

 

Wg potrzeb

 

Udział w doskonaleniu zawodowym (WDN, kursy, studia podyplomowe)

 

Zespół nauczycieli

W sposób ciągły 2012-2014

 

Rozwijanie działania ukierunkowanego na podnoszenie poziomu kształcenia oraz wychowania a także wizerunku przedszkola:

 • Poszukiwanie sympatyków przedszkola;

 • Mobilizowanie rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola;

 • Monitorowanie własnej pracy- samokontrola i samodyscyplina;

 • Aktywna realizacja zadań przedszkola określona w dokumentach wewnętrznych przedszkola

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup, dyrektor

 

 

 

 

 

 

W sposób ciągły 2012-2017

 

 

 

IV. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

 

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

 

Odnawianie i upiększanie sal

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

W czasie ferii i wakacji

 

 

Tworzenie nowych atrakcyjnych kącików zainteresowań

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

W sposób ciągły 2012-2017

Z wykorzystaniem inwencji rodziców, nauczycieli, dzieci

 

Uaktualnienie zasobów biblioteki przedszkolnej w nowe pozycje pedagogiczne i literaturę dla dzieci

 

Dyrektor przedszkola

 

W sposób ciągły 2012-2017

 

 

Zakupienie mebli do sal

Dyrektor przedszkola z porozumieniem z nauczycielami

 

Wg potrzeb

 

 

Wzbogacenie bazy materiałowej w sprzęt i narzędzia plastyczne

 

Dyrektor przedszkola z porozumieniem z nauczycielami

 

W sposób ciągły 2012-2014 (początek roku szkolnego)

Pozyskiwanie sponsorów, szukanie innych sposobów pomocnych w zgromadzeniu środków

Wyposażenie przedszkola w nowoczesne urządzenia:

 • Komputery

 • Aparat fotograficzny

 • Magnetofony

 

Dyrektor przedszkola z porozumieniem z nauczycielami

 

 

Wg potrzeb

 

 

Utworzenie strony internetowej przedszkola

 

Nauczyciele

 

2012-2013

 

Wydzielenie pomieszczenia dla potrzeb zajęć:

 • J. angielski

 • Kółka teatralnego

 • Kółka plastycznego

 

Dyrektor przedszkola z porozumieniem z nauczycielami

 

 

2012-2017

 

Zorganizowanie „Zielonej Sali” na placu przedszkolnym

Dyrektor przedszkola, nauczyciele

W czasie wakacji

 

Wygospodarowanie placu do gry w piłkę

 

dyrektor

W miarę pozyskiwania środków

 

V. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 • WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Pomoc przy przełamywaniu barier adaptacyjnych dzieci przebywających pierwszy rok w przedszkolu

 

Dyrektor, nauczyciele maluchów i zerówek

 

Przed nowym rokiem szkolnym 2012-2014

 

 

Wzbogacenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami i popularyzację literatury pedagogicznej

 

Logopeda, psycholog, pedagog, nauczyciele

 

 

2012-2017

 

 

Wspólnie z rodzicami opracowanie w poszczególnych grupach wiekowych rocznego planu współpracy

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

 

2012-2017

 

 

Urządzenie „skrzyni skarbów” z udziałem dzieci i we współpracy z rodzicami (materiałów typu: muszelki, guziki, kostki do gry)

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

2013-2014

 

 

Udział rodziców w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych według „Kalendarza imprez”

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

Każdego roku

 

 

Prowadzenie zajęć w formie warsztatów dla dzieci i ich rodziców poświęconych rozwijaniu aktywności twórczej dziecka

 

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

 

Każdego roku

 

 

Angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w zajęciach otwartych i uroczystościach (wspólne konkursy i zabawy przy muzyce, elementy pedagogiki zabawy)

 

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

 

Każdego roku

 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI LOKALNYMI, W TYM Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

 

ZADANIA

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

 

TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

 

Nawiązanie współpracy z nauczycielką prowadzącą kółko plastyczne ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku

 

 

Nauczyciel

 

 

2014-2017

 

 

Wspólne warsztaty dzieci przedszkolnych

 

Nawiązanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych instytucji

 

Zespół nauczycieli, dyrektor

 

Każdego roku

 

Zapraszanie na uroczystości przedszkolne

 

 1. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W PRAKTYCE PRZEDSZKOLNEJ

 

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

 

TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

 

Strona WWW promująca i opisująca działalność przedszkola

 

Zespół nauczycieli

 

2012-2013

 

 

Folder przedszkola, plakaty

 

Zespół nauczycieli

 

2014-2017

 

Prezentacja przedszkola i oferta dla jego klientów

 

Gromadzenie środków audiowizualnych (programy komputerowe, płyt dotyczących twórczości artystycznej)

 

 

Zespół nauczycieli, dyrektor

 

 

W sposób ciągły

 

 

 

 1. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ DZIECI

 

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ

 

TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

 

Opracowanie harmonogramu zajęć dodatkowych

 

Dyrektor

 

Początek roku szkolnego 2012-2017

 

 

Zapraszanie gości z filharmonii, teatrów

 

Dyrektor

 

Każdego roku

Uczestnictwo w koncertach,

przedstawieniach

 

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Muzyczną

 

Nauczyciel

 

2013-2014

 

Uczestnictwo w koncertach

 

Zorganizowanie festynu w ogrodzie przedszkolnym, połączonego z wystawą prac plastycznych pt. „Nasza dziecięca twórczość”

 

 

 

 

Nauczyciele, dyrektor

 

 

 

 

2012-2017

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Koncepcja Pracy Przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji

 • Koncepcja Pracy Przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie i Programie Wychowawczym przedszkola

 • Koncepcję Pracy Przedszkola zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna po zaakceptowaniu przez Radę Rodziców.

 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców

 • Obowiązuje od dnia zatwierdzenia

 

 

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com